web Litovel HS 2019

Z jednání ÚORHS konaného dne 19. 10 . 2017 v Praze

Účast : dle presenční listiny, hosté : J. Pecl – GŘ HZS

Jednání zahájila M.Němečková a omluvila J. Salivara z pracovních důvodů a  J.Hence ze zdravotních důvodů.

1 - MČR v PS Praha 2017

M.Hartmanová informovala radu o průběhu mistrovství a rada zhodnotila MČR pozitivně. Spolupráce s HZS Hl.m. Prahy byla velmi úzká, což se při organizaci akce osvědčilo.

 1. Němečková vznesla prosbu k GŘ HZS, zda by do budoucna bylo možné zahájit diskusi nad termínem následujícího mistrovství včas a za účasti všech zainteresovaných subjektů. Dále informovala, že rozpočet stanovený pro SH ČMS na MČR PS 2017 byl dodržen.

T.Lefner poukázal na nezbytnost sjednocení pravidel PS pro všechny kategorie včetně podmínek k uznání národního rekordu. V každém OZ je nutné informovat zda soutěž bude splňovat podmínky pro uznání rekordu či nikoliv (časomíra,atd….). Dále vznesl názor, že by do budoucna bylo vhodnější pozvat na MČR min. na pozice rozhodčích disciplín zkušené rozhodčí instruktory přímo prostřednictvím ÚORHS a vypsat veřejný zájem pro ostatní rozhodčí včetně návrhů u KSH.

Dále se vedla diskuse ohledně termínů krajských kol a max.pořadí zařazených jednotlivců.

Návrh pro rok 2018 :

 • stanovit pevné konečné pořadí postupujících jednotlivců (100 m, věž), do kolikátého místa se bude závodníkům účast nabízet, když ti před mini se nezúčastní nebo jsou zařazeni v družstvech.
 • konání krajských kol do 5.8.2018
 • v doporučeném OZ pro postupová kola uvést zda soutěž splňuje nebo nesplňuje podmínky uznání národních rekordů
 • přihláška pro DOROST – věže a jednotlivci – věže, 100 m PS - BEZ možnosti ubytování !
 1. Marschal seznámil ÚORHS se skutečností, že na MČR 2018 bude disciplína výstup na věž probíhat pravděpodobně v kryté hale.

V této souvislosti informoval T.Lefner, že nově připravovaná pravidla PS již počítají s evidencí národních rekordů rozděleně : halové, venkovní.

Neoprávněný start

Lukáš Snopek seznámil ÚORHS z dopisem KSH Zlínského kraje, který se týkal neoprávněného startu závodníka na krajském kole. Dotyčný závodník startoval ve vyšším kole  postupové soutěže v PS ve dvou krajích. Nejprve v kraji Pardubickém, kde je členem SDH a má zde i trvalé bydliště a posléze v kraji Zlínském, kde bylo jeho bydliště uvedeno jako nepravdivé. Přihlášku zpracoval a podepsal vedoucí družstva SDH Sklárny Karolinka Vlastimil Gášek. KSH Zlínského kraje na základě zpětné kontroly potvrdilo neoprávněnost startu a písemně požádalo starostu SH ČMS o zaujetí stanoviska k tomuto hrubému porušení pravidel PS a chování člena SH ČMS. Vzhledem k tomu, že dotčený závodník byl zařazen v nominaci jednotlivců na MČR PS,  byl mu zakázán start, informován byl starosty KSH pardubického kraje i příslušné SDH, kde proběhlo kárné řízení.  Jan Bělíček požádal ÚORHS o své stanovisko při postupu směrem k vedoucímu družstva a SDH, za které závodník neoprávněně startoval. Rada navrhuje udělit  SDH Sklárny Karolínka zákaz startu v postupové soutěži PS SH ČMS pro družstvo mužů, pro rok 2018 a zákaz získání kvalifikace trenér požárního sportu III.stupně pro Vlastimila Gáška na 3 roky.

Stanovisko ÚORHS bude písemně odesláno KSH Zlínského kraje i OSH Vsetín.

2 - Český Pohár 2017

P.Šváb zhodnotil ČP v běhu na 100 m s překážkami  a předložil ÚORHS statistiku účasti závodníků na jednotlivých kolech.

Na základě diskuse dospěla rada k následujícím návrhům :

 • ČP 2018 bude mít pouze 4 závody v rozložení 1x za měsíc, započítávat do celkového hodnocení se budou 3 nejlepší výsledky každého závodníka, oceňovat se bude i nejlepší dosažený výkon v seriálu v každé kategorii
 • návrh termínů ČP 2018 : 5. Jaroměř

2.6. Ostrava

28.7. Bludov

11.8. Kamenec

Konečné OZ ČP 2018 bude sestaveno na dalším jednání rady.

3 - Galaodpoledne 2017

J.Čečrdlová seznámila ÚORHS s průběhem příprav Galaodpoledne hasičských sportů 2017. V letošním roce se uskuteční v termínu 18.11.2018 v Divadle Pod Palmovkou.

Vzhledem k vysokému počtu pozvánek sportovců (Villach, Izmir, ČP 2017, ČHP 12016) je nutné upravit scénář tak, aby program akce byl časově totožný s loňským rokem, např. u akce Villach budou na pódium pozváni  v kategorii PS vítězná družstva a dále trenéři družstev ti zástupci družstev, kteří vybojovali zlaté medaile, CTIF – 1 zástupce za družstvo, mládež, vítězné a dále trenéři a velitelé.

Účast za ÚORHS na organizaci akce : Vojtová, Hartmanová, Dlesk + 1, Lefner

Dále : Vojta O., Hartman

4 - Trenérský kurz

M.Kolka oznámil radě, že druhá část trenérského kurzu (praktická) bude probíhat 9. 12. 2017 v Ostravě.

Kurz organizačně zajistí M. Kolka včetně rozeslání pozvánek, zajištění stravy, lektorského obsazení, přípravy osvědčení,…

Rada požádala M. Kolku zajištěním termínu na I.část trenérského kurzu 2018 v období leden – březen. termín sdělí M. Kolka na další jednání rady.

Různé

 • elektronická sčítačka – zjistit možnosti vytvoření el.sčítačky včetně možnosti přímého net přenosu dat ihned po záznamu dosaženého výsledku
 • předběžné termíny konání kvalifikačních závodů výstup ne věž – ženy, dorost :

                                                         

      21.4. Pardubice

1.5. Visegradský pohár

                                                                6.5.

                                                                12.5. Plzeň

                                                                1.6. Ostrava

3) F. Dlesk předložil radě návrh na možnost postupu obhájce titulu mistra republiky v obou

     kategoriích na MČR. Proběhla rozsáhlá diskuse, závěr a doporučení pro VV SH ČMS bude učiněn

     na dalším  jednání rady. M. Němečková informovala radu, že z ekonomického hlediska podpoře

     návrhu nic nebrání, jelikož strava je pro družstva zajišťována min. paušálem a nebude

     poskytováno ubytování jednotlivcům.

4) evidence aktivních sportovců – M. Kolka zajistí do 31.11.2018 zveřejnění na www.dh.cz informaci

o nutnosti úpravy seznamu aktivních sportovců v SDH za rok 2017, stávající evidovaní aktivní

sportovci zůstávají v evidenci do roku 2020, doplnění je možné přes internetovou aplikaci

zveřejněnou na ww.dh.cz, výmaz aktivního sportovce se provádí přes OSH

        5) pravidla PS – T.Lefner, P. Marschl a J. Pecl informovali radu o stavu zpracování nových pravidel

 1. Pravidla by měla vyjít do konce roku 2017. K některým bodům proběhla diskuse. V komisi na

                    přípravu pravidel má SH ČMS 3 zástupce : P. Marschal, J. Peterek. T. Lefner.

 1. Němečková požádala J. Pecla o zaslání pravidel v konečné verzi k závěrečnému připomínkování Vedení SH ČMS, ÚORHS a ÚORM, jelikož pravidla z části řeší i kategorii dorostu.

                6) nominace do ÚORHS – vedoucí rady požádá na dalším jednání VV SH ČMS o schválení člena rady 

 1. Pecla z GŘ HZS

Příští jednání rady ÚORHS bude 7. 12. 2017

Zapsal Michal Kolka