web Litovel HS 2019

Z jednání ÚORHS konaného dne 7. 12 . 2017 v Praze

KE STAŽENÍ

Účast : dle presenční listiny

Jednání zahájil J. Henc, přivítal členy rady, představil jim dva nové členy Jana Pecla a Janu Kovaříkovou a předal jim jmenovací dekrety.

Zhodnocení práce ÚORHS za rok 2017

- J. Kovaříková zhodnotila letošní Mistrovství České republiky v požárním sportu na výbornou.

- Z. Zuber informoval radu o zajímavostech z letošních závodů ve vyprošťování a oznámil radě, že je v plánu pozměnit pravidla soutěží ve vyprošťování. Dále informoval radu o tom, že HZS i SDH jsou v těchto soutěžích na profesionální úrovni.

- J. Jiruše informoval radu, že by bylo na Mistrovství České republiky v požárním sportu pěkné pro diváky dělat disciplínu běh na 100 m s překážkami u kategorie žen také před hlavní tribunou. Rada tuto možnost zvážila, ale rozhodla, že tato možnost není kvůli časové vytíženosti Mistrovství možná.

- P. Marschal informoval členy rady o tom, že Česká asociace hasičských důstojníků skončila s hasičským sportem.

Různé

- J. Pecl oznámil radě, že 5. 12. bylo na Generálním Ředitelství jednání ohledně uvolňování příslušníků na soutěže a soustředění. GŘ rozhodlo, že trenéři žen a dorostu si budou na soustředění muset čerpat ze svého volna a z dovolené.

- J. Pecl seznámil radu s rozhodnutím GŘ o sestavení a fungování společného Reprezentačního družstva mužů, ale že je potřeba aby někdo za SH ČMS připravil soupis členů reprezentačního družstva, rozpis soustředění včetně místa konání a rozpis soutěží, kterých se zúčastní.                               

- T. Lefner oznámil radě, že úkoly ohledně společného reprezentačního družstva zařídí.

- P. Marschal upozornil, že je v dohodě s HZS je nutné počítat s možnými změnami v průběhu roku.

- T. Lefner Informoval radu, že je znám termín Mistrovství světa v požárním sportu 10. – 16. 9. v Bánské Bystrici a že Hasičská olympiáda bude definitivně 2021 ve Slovinsku.

- P. Marschal seznámil radu s novinkou, která bude v nových pravidlech požárního sportu a to, že si SH ČMS zvolí vlastní školitele na kurzy Rozhodčích instruktorů v PS ve spolupráci se Školním a výcvikovým zařízením HZS v Brně.

- M. Kolka předložil radě stížnost paní Kubincové (rodinného příslušníka jedné ženy z reprezentačního družstva) a J. Čečrdlová předložila radě k připomínkám odpověď na tuto stížnost. Dále představila J. Čečrdlová radě návrhy na logo hasičského sportu.

Plán práce ÚORHS na rok 2018

- M. Kolka předložil radě plán práce ÚORHS na rok 2018 k připomínkám a odsouhlasení.                                

Rada plán práce odsouhlasila.

 

Příští jednání rady ÚORHS bude 11. 1. 2018

Zapsal Michal Kolka