web Litovel HS 2019

Z jednání ÚORHS konaného dne 17. 5 . 2018 v Praze

Účast : dle presenční listiny

Jednání zahájil J. Henc a přivítal členy na jednání.

Český pohár

Počet startů : dle nových pravidel x nebo dle loňského ročníku.

V letošním ročníku zůstávají dva starty, od roku 2019 návrh na jeden

P. Šváb navrhl, aby měla kategorie staršího dorostu možnost výběru, jestli bude závodit za kategorii muži nebo starší dorost.

Kurzy rozhodčích instruktorů

Byla zaslána žádost na GŘ HZS o jmenování tří lektorů SH ČMS, kteří budou mít v kompetenci školení rozhodčích instruktorů PS v odloučených třídách, mimo zařízení HZS ČR, pro členy SH ČMS.

P. Marschal informoval, že pokud bude žádosti vyhověno, plánují ke konci roku udělat mim. jednu odloučenou třídu pro získání a obnovu kvalifikace rozhodčí instruktor.

Sdružení sportovních svazů

M. Němečková informovala radu o podepsaném memorandu SSS s Čsekým rozhlasem o propagaci sportu včetně hasičského sportu.

Dále požádala o předložení Koncepce rozvoje hasičského sportu do 30.6.2018, jelikož vstoupí v platnost nový zákon, který zavazuje obce k Plánu rozvoje sportu do roku 2025 a není vyloučeno, že stejný dokument bude požadován i v dotačních programech pro spolky již na rok 2019.

MČR v PS 2018 Liberec

P. Marschal představil radě seznam nominovaných rozhodčích včetně náhradníků na MČR v PS 2018. Rada nominaci schválila.

M. Kolka písemně zašle informace všem nominovaným rozhodčím.

Personální zajištění MČR Liberec z řad ÚORHS :

Monika Němečková, Michal Kolka, Jiří Henc, Martina Hartmanová, Jana Kovaříková, František Dlesk a Stanislav Pumprla

Rada provedla losování startovního pořadí pro MČR v PS 2018.

Startovní pořadí MČR v PS 2018

MUŽI                                                                           ŽENY

1) kraj Plzeňský                                            1) kraj Moravskoslezský

2) kraj Moravskoslezský                               2) kraj Vysočina

3) kraj Liberecký                                           3) kraj Olomoucký

4) kraj Jihomoravský                                    4) kraj Královéhradecký

5) kraj Královéhradecký                               5) kraj Jihočeský

6) Moravská hasičská jednota                     6) kraj Praha   

7) kraj Praha                                                7) kraj Ústecký

8) kraj Vysočina                                           8) kraj Jihomoravský

9) kraj Ústecký                                            9) kraj Středočeský 1

10) kraj Středočeský 1                                10) kraj Plzeňský

11) Česká hasičská jednota                        11) Moravská hasičská jednota

12) kraj Jihočeský                                       12) kraj Středočeský 2

13) kraj Olomoucký                                     13) Česká hasičská jednota

14) kraj Pardubický                                     14) kraj Zlínský

15) kraj Středočeský 2                                15) kraj Karlovarský

16) kraj Zlínský                                           16) kraj Pardubický

17) kraj Karlovarský                                   17) kraj Liberecký

Příští jednání rady ÚORHS bude 23. 8. 2018

Zapsal Michal Kolka