Z jednání ÚORHS konaného dne 9. 11. 2023

Přítomni: Monika Němečková, Ivan Kraus, Martin Spilka, František Dlesk, Jana Kovaříková, Pavel Marschal, Martina Hartmanová, Jaroslav Křen, Jakub Paulíček, Martin Lipár, Jiří Čech, Petr Šváb, Roman Mácha, Vladimír Gába, Libor Mrozowski, Václav Vaněk a Michal Kolka

Program:

  1. Zahájení
  2. Vyhodnocení MČR CTIF
  3. Zahraniční výjezd
  4. Plán činnosti ÚORHS 2024
  5. Směrnice hasičského sportu
  6. Trenérské kurzy
  7. Kalendář akcí
  8. Dotaz SDH Bozkov

I. Kraus přivítal členy ÚORHS na listopadovém jednání.

 

Vyhodnocení MČR CTIF

Vedoucí rady zhodnotil Mistrovství ČR v klasických disciplínách v několika bodech. Jako zásadní nedostatek uvedl práci hlavního rozhodčího, kdy z jeho strany byla akce nepřipravená, nepodílel se na přípravě drah, rozpis rozhodčích nebyl předán dopředu, rovněž rozpis presence či tréninků.

M. Němečková vyjádřila poděkování KSH i HZS Královéhradeckého kraje a dále jmenovitě J. Kovaříkové, N. Fenclové a P. Říhovi za aktivní přístup při organizaci presence a vyhodnocení výsledků, rovněž tak T. Lefnerovi a J. Bidmonovi za pomoc s organizací tréninků a celé soutěže, vyjádřila poděkování zahraničním rozhodčím ze Slovinska i těm rozhodčím SH ČMS, kteří se ochotně a aktivně podíleli na hladkém průběhu akce. V návaznosti na I. Krause uvedla, že je v budoucnu nezbytné řešit post hlavního rozhodčího i rozhodčí jednotlivých disciplín včetně organizačního štábu, prostřednictvím OZ, které bude VČAS předloženo k projednání ÚORHS (v červnu 2024).

Závěr: Návrh OZ bude předložen k jednání ÚORHS v červnu 2024.

 

Zahraniční výjezd

SH ČMS byla doručena nabídka zahraničního výjezdu pro družstva mužů a žen – klasické disciplíny CTIF.

Termín: 30.8. – 1.9.2024.

Místo: Feldkirch – Gisingen, Rakousko

Akce: Národní kvalifikace Rakouska na hasičskou olympiádu 2026 s mezinárodní účastí

Účast: Rakousko, Německo, Švýcarsko, Chorvatsko, Polsko, Slovinsko, Slovensko, ČR, Maďarsko, Francie, Lichtenštejnsko, Lucembursko

Závěr:

M. Kolka - zjistit zájem družstev CTIF

 

Plán činnosti ÚORHS 2024

Členové rady společně připravili plán práce na rok 2024 včetně konkrétních termínů jednání rady na celý rok. Termíny budou vepsány do celostátního plánu jednání ÚOR SH ČMS. Plán bude předložen Vedení SH ČMS a VV SH ČMS.

Termíny jednání ÚORHS 2024:

18. 1. 2024

14. 3. 2024

14. 5. 2024

12. 9. 2024

14. 11. 2024

 

Směrnice hasičského sportu

L. Mrozowski společně s T. Lefnerem dokončují úpravy v aktualizované směrnici hasičských soutěží. Předpoklad je, že návrh by měl být dokončen v průběhu první poloviny roku 2024, aby mohl být projednán v ÚORHS a následně předložen VV SH ČMS. Platnost směrnice se předpokládá od 1.1.2025.  

Závěr:

Pro postupové soutěže roku 2024 je nutné vydat závazné OZ s dostatečným předstihem a jasně upřesnit podmínky účasti členů SH ČMS na postupových soutěžích SH ČMS včetně přestupů, dokládání totožnosti, nepoškozování dobrého jména SH ČMS atd.

V souladu s výše uvedeným ÚORHS zpracuje OZ dalších celostátních akcí (ČP a další), kde je rovněž nutné nastavit jasné podmínky účasti.

 

Trenérské kurzy

J. Paulíček informoval členy rady, že v říjnu bylo dokončeno proškolení lektorů pro praktickou část kurzů trenérů III. třídy. Dokončení kurzu trenérů III. třídy (praktická část) již proběhlo v Moravskoslezském kraji. Osvědčení pro všechny účastníky převzal  L. Mrozowski. V dalších krajích proběhne praktická část v závěru roku 2023 respektive v roce 2024. Tím bude dokončeno udělení kvalifikací všem trenérům, kteří obecnou část absolvovali v roce 2022 prostřednictvím kurzu FTVS UK, či dříve.

M. Němečková doplnila, že v současné době probíhají jednání o otevření online kurzu (obecná část) pro zvýšení kvalifikací – II. třída. Kurz by měl být zahájen v září v roce 2024 a bude doplněn o specifickou část – provedení disciplín (mládež, dorost, dospělí). 

Další online kurzy pro trenéry III. třídy (obecná část, specifická část) budou ve spolupráci se Sdružením sportovních svazů a FTVS UK pro členy SH ČMS, vypsány začátkem roku  2025.

 

Kalendář akcí

L. Mrozowski představil členům rady online formulář celostátního kalendáře akcí SH ČMS na rok 2024. Přesněji dva kalendáře: první se týká výhradně „sportovních akcí“ – požární sport a klasické disciplíny CTIF a druhý „volný čas a výcvik“  ZHVB, TFA a další.

Celostátní kalendář sportovních akcí může zahrnovat pouze „oficiální soutěže: (viz. definice Výzva Můj klub 2024 NSA), tj. soutěže řízené sportovním svazem, hlavním spolkem (SH ČMS), krajským svazem, pobočným spolkem (KSH) nebo okresním  svazem, pobočným spolkem(OSH). Za oficiální soutěž je považována sportovní soutěž v požárním sportu nebo klasických disciplínách CTIF s cílem dosažení sportovního výsledku a porovnání sportovního výkonu. Soutěž musí probíhat dle platných pravidel (směrnice Hry Plamen – sportovní část, Směrnice dorostu – sportovní část, Pravidla požárního sportu, Mezinárodní pravidla CTIF).

Do kalendáře akcí budou doplněny celostátní sportovní akce řízené hlavním spolkem ve spolupráci s pobočnými spolky.

Závěr: ÚORHS ukládá M. Kolkovi zveřejnit nový kalendář na webu a rozeslat informace na OSH a KSH a doplnit celostátní akce do 31.12.2023. L. Mrozowski zpracuje manuál na doplnění údajů.

 

Dotaz SDH Bozkov

Trenér sportovního oddílu SDH Bozkov zaslal ÚORHS dotaz, na využití znázorněného typu rozdělovače dle pravidel PS.

rozdel.png

 

Závěr: Úprava odpovídá pravidlům PS.

 

 

Příští jednání proběhne 18. 1. 2024

Zápis provedl Michal Kolka