Přítomni: Zdeněk Nytra, Ivan Kraus, Tomáš Lefner, Martin Spilka, František Dlesk, Jana Kovaříková, Pavel Marschal, Martina Hartmanová, Milan Novák, Jaroslav Křen, František Kotrc, Martin Lipár, Jiří Čech, Petr Šváb, Vladimír Gába, Libor Mrozowski, Václav Vaněk a Michal Kolka

Program:

  1. Zahájení
  2. Složení ÚORHS
  3. Propozice soutěží
  4. Metodický pokyn k zabezpečení soutěží v požárním sportu
  5. Liga CTIF
  6. Kvalifikační podmínky na mezinárodní soutěž CTIF Berlín 2026
  7. Seminář rozhodčích CTIF
  8. Halové MČR CTIF
  9. Reprezentace

I. Kraus přivítal členy ÚORHS na lednovém jednání.

 

Složení ÚORHS

I. Kraus informoval členy rady, že členka ÚORHS Miroslava Halašová na vlastní žádost odstupuje z funkce v radě, jelikož se z rodinných důvodů nemůže účastnit  jednání.

 

Propozice soutěží

T. Lefner a L. Mrozowski představili členům rady návrh propozic postupových soutěží v požárním sportu družstev mužů a žen SH ČMS na rok 2024.

V rámci návrhu propozic nedochází k zásadním změnám oproti roku 2023. Upřesněna byla část: přestupy.

„V družstvu mohou startovat maximálně 3 závodníci s trvalým pobytem mimo působnost daného OSH. Do tohoto počtu se nepočítají členové přihlašovatele – SDH s trvalým pobytem mimo příslušného OSH, s délkou členství v takovém SDH minimálně 3 roky. „

ÚORHS předložený návrh schválila a doporučila jej k jednání VV SH ČMS.

 

Metodický pokyn k zabezpečení soutěží v požárním sportu

T. Lefner seznámil přítomné s návrhem pokynu.

Z. Nytra zdůraznil, že metodický pokyn je „živý dokument“, který lze pravidelně aktualizovat bez toho, aby bylo nutné měnit směrnici či pravidla PS.  

Pokyn jednak reaguje na požadavky dotačních výzev Národní sportovní agentury (viz. část etický kodex) a rovněž řeší problematiku účasti sportovce na soutěžích organizovaných příslušným svazem (spolkem), v tomto případě SH ČMS,  který daného sportovce eviduje v Rejstříku sportu NSA.

ÚORHS předložený dokument schválila a doporučila jej k předložení VV SH ČMS.

 

Liga CTIF

V roce 2024 bude v lize CTIF zařazeno celkem 5 závodů:

02.03.2024 – Ostravská hala – Halové MČR v klasických disciplínách CTIF – pověřený organizátor – SH ČMS ve spolupráci s KSH Moravskoslezského kraje a OSH Ostrava

16.03.2024 – Pražský halový pohár v klasických disciplínách CTIF – pověřený organizátor – MSH Praha

13.04.2024 – O Vlčnovský pohár CTIF – pověřený organizátor SDH Vlčnov

21.04.2024 – O Kolínský pohár CTIF – pověřený organizátor OSH Kolín

14.09.2024 – O pohár města Velké Meziříčí CTIF – pověřený organizátor SDH Velké Meziříčí

ÚORHS schválila OZ Ligy CTIF 2024.

 

Kvalifikační podmínky na mezinárodní soutěž CTIF Berlín 2026

M. Hartmanová představila členům rady návrh kvalifikačních podmínek pro mezinárodní soutěž v klasických disciplínách CTIF družstev mužů a žen v roce 2026:

Kvalifikační limit:

-  kategorie muži – 400 bodů

-  kategorie ženy – 380 bodů

Pro halové soutěže (u kterých není možné zařadit všechny překážky na štafetě CTIF) je kvalifikační limit:

-  kategorie muži – 402 bodů

-  kategorie ženy – 382 bodů

ÚORHS schválila kvalifikační podmínky a doporučila materiál k jednání VV SH ČMS.

 

Seminář rozhodčích CTIF

M. Hartmanová informovala přítomné, že v neděli 17.3.2024 proběhne seminář pro rozhodčí CTIF (mezinárodní řád pro muže a ženy). V sobotu 16.3. se bude konat jedno z kol ligy - Pražský pohár CTIF, takže seminář bude druhý den navazovat.

 

Halové MČR CTIF

V sobotu 2.3.2024 proběhne v Ostravě první ročník halového MČR CTIF družstev mužů a žen.

ÚORHS pověřuje M. Kolku: rozeslat družstvům propozice na tuto soutěž a zveřejnit je na webu www.dh.cz  

 

Komise PS CTIF

Z. Nytra informoval přítomné, že v polovině února proběhne v ČR jednání Komise PS CTIF. Jde o novou odbornou komisi, která bude komplexně řešit sportovní odvětví požární sport v mezinárodním měřítku v rámci CTIF. Hlavním úkolem je vytvoření kalendáře mezinárodních akcí a nastavení formátu ME popř. MS v oblasti požárního sportu v mezinárodní federaci CTIF. V komisi je momentálně zapojeno 11 států.

V roce 2023 je plán účasti reprezentačního družstva žen v požárním sportu na dvou mezinárodních soutěžích (Chorvatsko, Bulharsko).

Formát nastavení reprezentace mužů je v řešení ve spolupráci s HZS ČR na základě dohody o vzájemné spolupráci.

 

Směrnice hasičských soutěží

Libor Mrozowski podal informace o stavu aktualizace Směrnice hasičských soutěží. Směrnice bude podobně jako v případě směrnice dorostu řešit výhradně obecnou (organizační část), provedení disciplín bude v souladu s pravidly požárního sportu.

V návaznosti na diskusi ze SS z října 2023 proběhla rozprava ohledně systému přestupů. Je na místě sjednotit systém ve všech kategoriích (mládež, dorost, dospělí) a zaměřit se na příslušnost k SDH.

Aby toto bylo možné, je třeba současně provést zásadní úpravy ve vnitřní legislativě (vznik členství – návaznost na centrální evidenci apod.), v centrální evidenci (omezit zpětné vložení) a rovněž stanovit datum, k jakému dni v roce bude členství pro účast ve sportovní soutěži posuzováno. Je nutná kooperace s ÚORM.

 

Příští jednání proběhne 14. 3. 2024

Zapsal Michal Kolka