Národní sportovní agentura vyhlásila novou investiční výzvu Regiony 2021. Příjem žádostí je stanoven od 24. 8. 2021 do 30. 9. 2021. Realizace musí být dokončena nejpozději do 31. 12. 2024.
Výzva je kolová, tzn., že všechny žádosti se budou posuzovat až po ukončení příjmu žádostí, není tedy potřeba spěchat – nutno však dodržet termín pro podání žádosti!

Základní informace:

1. Účelem Výzvy je podpořit v souladu s programovou dokumentací rozvoj sportovní infrastruktury v ČR, a to:

 1. technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
 2. výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
 3. vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení

2. Oprávněným žadatelem v této specifické Výzvě jsou:

 1. Spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“) a vyvíjející činnost v oblasti sportu po dobu minimálně 2 let jako svou hlavní činnost (v souladu s NOZ), a to včetně pobočného spolku. Jedná se pouze o sportovní kluby (dále jen „SK“) a tělovýchovné jednoty (dále jen „TJ“), které jsou vlastníky sportovního zařízení nebo splňuje podmínky čl. 7.2 a 7.3 Výzvy.
  Pokud bude dále v textu uvedeno „spolek“, vždy se jedná o tuto právní formu uchazeče.
 2. ÚSC, Město a obec, které sportovní zařízení vlastní a dlouhodobě ho pronajímá sportovnímu klubu nebo tělovýchovné jednotě, které tato sportovní zařízení provozují.

3. Financování:

 1. státní dotace až do výše 70 % z celkových způsobilých nákladů
 2. vlastní zdroje žadatele nejméně ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů
 3. minimální celkový způsobilé výdaje musí činit 1 428 571 Kč, tj. minimální výše dotace je alespoň 1 000 000 Kč
 4. maximální výše celkových způsobilých nákladů není limitována, maximální výše dotace však může být 40 000 000 Kč
 5. celkový výše alokace činí 1 300 000 000 Kč.

4. Další:

 1. výzva není určena pro výstavbu sportovních zařízení, které spadají svým zaměřením do výzvy č. 162 55 Výstavba standardizované sportovní infrastruktury
 2. není určena pro sportoviště ve školní budově či areálu školy a dále ne pro dopravní či dětská hřiště, aquapark, veřejné volnočasové sportoviště apod.
 3. Žadatel musí být vlastníkem nemovitých věcí, které jsou předmětem investičního záměru (IZ) (a to jak pozemku, tak i stavby), případně oprávněný z práva stavby zatěžující pozemek, na němž se nachází stavba, a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu, případně nájemce nemovitých věcí, pokud má uzavřenou nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo pachtovní smlouvu s vlastníkem, a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu

Odkaz na stránky Národní sportovní agentury:

Další informace ke stažení: